Ettevõtte Poliitika töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas

Nii AS DBT, kui ka tema BCT terminali juhtkonnad mõistavad enda täieliku vastutust BCT Terminali ohutu tegevuse kindlustamisel ja inimeste tervise säilitamisel, vaadeldes oma tegevusi tervise kaitse ja tööohutuse valdkondades, kui lahutamatut osa oma igapäevases tegevuses ja kohustusliku tingimust selleks, et saavutada püstitatud strateegilised eesmärgid.

 

AS DBT on võtnud vastu järgmise töötervishoiu ja tööohutuse Poliitika:

  • teha kõik endast oleneva selleks, et kindlustada ohutud töötingimused kõigile ettevõtte töötajatele, samuti et ennetada traumade tekkimist ja inimeste haigestumist;
  • kasutada kaasaegset ja ohutut tehnoloogiat;
  • likvideerida ohud ja vähendada riske töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas;
  • viia läbi konsultatsioone töötajatega ning kindlustada nende osalus töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna küsimuste arutamises;
  • tõsta töötajate ja väliste osapoolte teadlikkust ohutust puudutavates küsimustes eesmärgiga aktiivselt kaasata neid osalema ettevõtte Poliitika realiseerimisel;
  • järgida seadusandlusest tulenevaid ning teisi nõudeid töötervishoiu ja tööohutuse  valdkonnas;
  • pidevalt parendada oma tegevust töötervishoiu ja tööohutuse süsteemi juhtimisel.

Nimetatud Poliitika realiseerimiseks AS DBT ja BCT Terminali juhtkonnad tagavad vajalike inim- ja teiste ressursside olemasolu.

 

Töötervishoiu ja tööohutuse Poliitika sätted ning põhimõtted on kohustuslikud kõikidele ettevõtte töötajatele, samuti kolmandatele isikutele, k.a. kõikidele tarnijatele, alltöövõtjatele ning Terminali BCT külastajatele.