Keskkonnajuhtimissüsteemi poliitika

BCT terminali (AS DBT) prioriteetideks on terminali ohutu ekspluatatsiooni tagamine ja negatiivsete keskkonnamõjude minimiseerimine.

Keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamise käigus on BCT terminali kollektiiv võtnud endale järgmised kohustused:

  • Kasutada maksimaalselt ohutut ning keskkonnaressursse säästvat tehnoloogiat;
  • Tõsta terminali töötajate ja kõrvaliste isikute teadlikkust  keskkonda puudutavate küsimuste olulisuse osas eesmärgiga kaasata neid BCT terminali poolt väljatöötatud keskkonnapoliitika aktiivsesse realiseerimisse;
  • Pidevalt parendada keskkonnajuhtimissüsteemiga seotud tegevusi;
  • Järgida seadustest ja määrustest tulenevaid nõudeid ja muid olulisi keskkonnaaspekte, mis on seotud keskkonnajuhtimissüsteemi ja terminali tegevusega;
  • Kaitsta väliskeskkonda ja ennetada selle saastamist.