BCT ohutusinfo

AS DBT Sillamäe sadamas asuv BCT terminal
Aastast 2009 tegutseb Sillamäe sadamas AS DBT poolt rajatud BCT terminal ammoniaagi ja vedelväetiste käitlemiseks. Seoses asjaoluga, et veeldatud ammoniaak on ohtlik aine, loetakse BCT terminali suurõnnetuse ohuga ettevõtteks. Terminal on projekteeritud ja ehitatud kõiki ohutusnorme arvestades. Samuti rakendatakse seal kõiki ohutusabinõusid, mis peaksid välistama ammoniaagi sattumise väliskeskkonda. Sellele vaatamata peab Sillamäe elanikkond olema teadlik käitumisjuhistest avariiolukorras.

Ammoniaagi ohtlikkus
Ammoniaak on normaaltingimustel spetsiifilise terava ja ärritava (nuuskpiirituse) lõhnaga värvitu sööbiv gaas. Ainet transporditakse rõhu all veeldatult. Teatud tingimustel veeldatud olekust läheb kiiresti üle gaasilisse. Atmosfääris moodustab külma valge pilve, mis püsib maapinnal. Soojenedes tõuseb gaasipilvena üles.

Mõju tervisele
Ärritab tugevasti silmi ja hingamisteid. Põhjustab pisaravoolust, nina-kurguvalu, köha, hingamisraskust, valu rindkeres. Suuremate kontsentratsioonide korral võib tekkida raske hingamisteede ja kopsude kahjustus, s.h kopsuturse, võimalik on äkksurm. Kontakt veeldatud ammoniaagiga põhjustab söövitust ja raskekujulisi külmakahjustusi.

OLULISED TELEFONINUMBRID:
Hädaabinumber: 112
Päästeala infotelefon: 1524
Mürgistusteabekeskus: 16662
Perearsti nõuandetelefon: 1220
KÄITLEMISEGA KAASNEVAD RISKID JA ARVUTUSLIK MAKSIMAALNE OHUALA
Ohualade alguspunkt on BCT terminali laadimisestakaad (1).

  • Eriti ohtlik ala, Rv (raadiusega kuni 450 m) – ohuala osa, kus on inimese hukkumise tõenäosus 50%.
  • Väga ohtlik ala, Re (raadiusega kuni 1200 m) – ohuala osa, kus on inimese hukkumise tõenäosus vahemikus 1–49%.
  • Ohtlik ala, Ro (raadiusega kuni 2700 m) – ohuala osa, kus inimene võib saada jäävaid tervisekahjustusi.

Kui võtta aluseks kõige ohtlikum stsenaarium ja suurim võimalik ohuala (Ro, 2700 m), siis sinna võib jääda hinnanguliselt kuni 15000 inimest.