Terminali ohutusinfo

Muuga sadamas asetseva DBT terminali põhitegevuseks on puist- ja üldkaupade omanikele transiiditeenuste (ümberlaadimine, hoiustamine, segamine, pakendamine,) osutamine. Kogu kaubavoost põhiosa moodustavad granuleeritud mineraalväetised.

Terminalis käideldakse teiste seas ka sellist väetist, nagu granuleeritud ammooniumnitraat, mis on põlemist soodustav ja ohuklassi 5.1 kuuluv tugev oksüdeerija, mis soodustab põlemist ning teatud tingimustes võib ka plahvatada.
Peamiseks ohufaktoriks tulekahju korral on tulekahju tagajärjel moodustunud toksiliste ainete toime – tervisele kahjulik suits.
Peamisteks ohufaktoriteks plahvatuse korral on:
• lööklaine;
• soojuskiirgus;
• plahvatuse või tulekahju tagajärjel moodustunud toksiliste ainete toime.
Ettevõtte ohuala on olenevalt õnnetusest 428 – 2843 m,
lisainfo: https://www.rescue.ee/et/ohtlikud-ettevotted

Suurõnnetuse ohuga ettevõttes toimunud õnnetusest või ohust antakse elanikkonnale ja naaberettevõtete töötajatele teada terminali territooriumile paigaldatud HÄIRESIREENi abil.
Sireen ehk varajase hoiatamise süsteem
Üldhäire signaal
Minut kestev (7 sekundi pikkune tõusev ja 7 sekundi pikkune langev heli), mida korratakse 30 sekundi järel vähemalt kolm korda.
Signaali kasutatakse tähelepanu äratamiseks kõikide ohtude korral. Täpsem info ohu iseloomu kohta ja käitumisjuhised edastatakse massimeediakanalite kaudu.
Ohu lõpp
Minut kestev ühtlane pidev heli, mida edastatakse üks kord.
Signaal tähendab, et oht on möödas ja kõik tavapärased tegevused on taas aktsepteeritavad.
Testsignaal
Ühtlane pidev heli üldpikkusega kuni 7 sekundit.
Sireeni heli tähendab hoiatussüsteemi korralist testimist ning elanikele kohustuslikke tegevusi kaasa ei too.

DBT terminalist kui A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõttest (vastavalt kemikaaliseadusele) lähtuv võimalik õnnetus ei oma piiriülest mõju.
DBT terminal omab nõutud tegevusluba ohtliku kemikaali käitlemiseks – nr OKK 04-11.
Suurõnnetuse ohuga ettevõtetele kehtestatud nõuded on täidetud ning nõutavad dokumendid on esitatud pädevatele asutustele.
Kemikaali- ja tuleohutuse saavutamiseks teeb terminal koostöö Päästeametiga, Tehnilise järelevalve ametiga ja vastava ala ekspertide ning konsultantidega. Terminali personal on läbinud nõutava eriväljaõppe.
Infot kemikaaliseaduse alusel viimaste kohapeal tehtud riikliku järelevalvetoimingute kuupäevade kohta saab aadressil: https://www.rescue.ee/files/2018-11/18-11-02-soe-andmed-doomono.pdf?5460071622

Olulised telefoninumbrid:
Hädaabinumber 112 – kiire abi õnnetuse korral, kui ohus on elu, tervis, vara.
Päästeala infotelefon 1524 – nõuanded ja informatsioon tuleohutuse ja pääste valdkonnas.
Mürgistusteabekeskus 16662 – nõuanded ja käitumisjuhised mürgistusjuhtumi korral.
Perearsti nõuandetelefon 1220 – nõuanded ja esmaabi juhised tervisemurede puhul.