Privaatsuse poliitika

AS DBT privaatsuse poliitika on välja töötatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu andmekaitsedirektiivi Nr 2016/679 alusel üksikisikute kaitsest nende isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. Nimetatud privaatsuse poliitika on kinnitatud ettevõtte juhtkonna poolt ning rakendatud ellu alates maist 2018.

Ülevaate sellest, kuidas AS DBT kasutab ja hoiab oma tegevuse käigus klientidelt, tarnijatelt, koostööpartneritelt ja teistelt huvipooltelt saadud isikuandmeid, võib leida aadressil: www.dbt.eu/ .

Selgitused ei puuduta nende juriidiliste isikute andmete hoidmist ja isikuandmete töötlemist, kellele on viidatud AS DBT veebilehel. Samuti ei hõlma selgitused veebikeskkonna haldamist, mis on AS DBT pädevuses, isikuandmete töötlemise eesmärke, ulatust ja viise, nende avalikkusele kättesaadavaks tegemise tingimusi ja isiku poolt enda andmetega tutvumise õigusi ja korda, mis on sätestatud seadusandluses.