Kvaliteedijuhtimise süsteem

AS DBT asutamisest alates 1997.aastal kõik kvaliteedi asjaolud, nii klientidele teenuste pakkumisel, kui ka igapäevaste tööde teostamisel said ettevõtte tegutsemise ja arengu nurgakiviks. Ning juba 17. septembril 2001 sai meie ettevõte rahvusvahelistele standarditele vastava kvaliteedijuhtimisesüsteemi sertifikaadi EVS-EN ISO 9001:2001, mis oli kindel tõend lühikese aja jooksul saavutatud oluliste tulemuste kohta.
Täna AS-is DBT kehtivad kvaliteedijuhtimisesüsteemi sertifikaadi EVN-EN ISO 9001:2015 standardite nõuded.

AS DBT KVALITEEDIJUHTIMISE SÜSTEEMI POLIITIKA

AS DBT kvaliteedijuhtimise poliitika on töötatud välja lähtudes ettevõtte eesmärkidest,  arengustrateegiast ning arvestades riske ja võimalusi, tegutsemise keskkonda ning kolmandate huvipoolte, k.a. klientide soove ning vajadusi.
Kvaliteedijuhtimisesüsteem moodustab aluse ettevõtte eesmärkide seadmisel ja nende analüüsil kvaliteedi valdkonnas.
AS DBT juhtkond kohustub järgima ja pidevalt rakendama järgmisi kvaliteedijuhtimissüsteemi poliitika põhimõtteid:

  • klientide ja teiste huvipoolte rahulolu tõstmine läbi transiiditeenuste kompleksi pideva parendamise vastavalt kliendiga kokkulepitud tingimustele, arvestades seejuures maksimaalselt võimalikul moel klientide ja teiste huvitatud poolte soove ja vajadusi tingimusel, et on täidetud kõik seadusandlusest ja muudest õigusaktidest tulenevad tingimused;
  • järjepidev ja süsteemne ettevõtte tegevuste juhtimine, samuti kvaliteedijuhtimis-süsteemi mõjususe pidev parendamine, mis väljendub vajalike ressursside kindlustamises ja tulemuste mõõtmises, eesmärgiga garanteerida kehtestatud ja kokkulepitud nõuete täitmine, samuti kehtivate õigusaktide järgimine ning võimaluste loomine tegevuste pidevaks parendamiseks ja ettevõtte edukuse kasvuks;
  • töötajate professionaalse taseme ja teadlikkuse tõstmine kvaliteedijuhtimise  valdkonnas ning nende rahulolu suurendamine, mis väljendub töötajate kvalifikatsiooni tõstmises, samuti vastavate koolitusi korraldamises töötajate teavitusastme tõstmiseks ettevõtte kvaliteedijuhtimise poliitikast ning -eesmärkidest, iga töötaja jaoks vastavate selgete eesmärkide püstitamises ja nende algatusvõime motiveerimises, et nad püüaks oma tegevusi teha aina paremini, vältides seejuures varasemalt tehtud vigu;
  • vastavate tehnoloogiliste lahenduste rakendamine, mis väljendub transiiditeenuste hinna ja kvaliteedi suhte parendamises, samuti ettevõtte konkurentsivõime ja klientide rahulolu kasvus;
  • koostöö usaldusväärsete tarnijate ja alltöövõtjatega, mis väljendub lepingute tingimustest ja üldtunnustatud headest äritavadest kinnipidamises ning vastastikku kasulikes koostöösuhetes.