Muuga terminali raudteeohutuspoliitika

DBT terminali arengu prioriteetseteks suundadeks on ka transiiditeenuste kvaliteetse osutamise tagamine, ohutu ja häireteta töö kindlustamine ning keskkonnale võimalike negatiivsete mõjude minimiseerimine.

Nii kogu ettevõtte, AS DBT, kui ka selle Muuga terminali juhtkond mõistab oma vastutust ohutu raudteeveo tagamise ja inimeste tervise säilitamise eest, käsitades tervisekaitse ja tööstusohutuse alast tegevust oma igapäevategevuse lahutamatu osana ning kohustusliku tingimusena oma strateegiliste eesmärkide saavutamisel.

Ettevõtte raudteevedude ohutuspoliitika peamisteks põhimõteteks DBT terminalis Muuga sadamas on:

 • raudtee kaubaveo valdkonnas toimuva tegevuse järjepidev ja süsteemne juhtimine, mis seisneb varustamises vajalike ressurssidega, sõlmitud tehnoloogiliste lepingute täitmises, kehtivate õigusaktide nõuete järgimises ning võimaluste loomises ettevõtte tegevuse pidevaks parandamiseks ja edukuse suurendamiseks;
 • personali ohutuse ja tervisekaitse tagamine, mis seisneb pidevas töös töökeskkonna ohtude vähendamisel ja ohutute töötingimuste tagamises;
 • töötajate teadlikkuse suurendamine raudtee- ohutuse ja kvaliteedi valdkondades ning personali erialase taseme tõstmine, mis seisneb töötajate kvalifikatsiooni tõstmises, kõikide töötajate jaoks asjakohaste väljaõpete/koolituste korraldamises nende teavitamiseks ettevõtte ohutuspoliitikast raudteevedude valdkonnas, selgete eesmärkide kehtestamises iga töötajale ning nende motiveerimises;
 • koostöö usaldusväärsete tarnijate ja alltöövõtjatega, mis seisneb sõlmitud lepingute tingimuste ja üldtunnustatud heade äritavade järgimises, samuti vastastikuses kasus partnersuhetes.

Raudteevedude ohutuse juhtimissüsteemi raamides DBT terminali juhtkond Muuga sadamas on seadnud endale järgmised eesmärgid:

 • raudteevedude ohutuse süsteemse juhtimise kindlustamine vastavalt rahvusvaheliste standardite ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide nõuetele, mis rakendatakse ettevõtte tegevuses;
 • manöövritööde ja kaubavedude ohutu ja õnnetusjuhtumiteta tagamine;
 • ohutute töötingimuste loomine raudteeveo protsessis osalevate töötajate jaoks;
 • tõhusa sisekontrollisüsteemi korraldamine ja teostamine raudteeveo ohutuse tagamiseks.

Püstitatud eesmärkide saavutamiseks  DBT terminali juhtkond võtab endale järgmised kohustused:

 • teha raudteevedude ohutuspoliitika teatavaks DBT terminali igale töötajale;
 • tagada terminali tegevuse vastavus Eesti Vabariigi seadustele, rahvusvaheliste lepingute nõuetele, samuti terminali selle valdkonna tegevust reguleerivate standardite ja normide nõuetele;
 • rakendada kõiki võimalike ja praktikas rakendatavaid meetmeid õnnetuste vältimiseks ja nende tagajärgede vähendamiseks;
 • tagada meetmed tervist ja ohutust ähvardavate riskide vähendamiseks nii DBT terminali töötajate, kui ka kolmandate isikute suhtes;
 • teha terminalis raudteetöid teostavate teiste töövõtjate töötajatele teatavaks DBT terminalis kehtivate standardite ja normide nõuded;
 • tagada ohutussüsteemi täiustamise ja selle tõhususe tõstmise.