Käitumisjuhendid ammoniaagiavarii korral

Terminal BCT (asukohaga Kesk 2C, Sillamäe, kontakttelefon 53 42 2420) on rajatud Sillamäe sadamasse ammoniaagi ja vedelväetiste transiiditerminalina, mille tegevusaladeks on transiiditeenuse osutamine – kaupade mahalaadmine raudteetsisternidest, hoiustamine ja kaupade pealelaadimine laevadele. Veeldatud ammoniaaki ja lämmastiku vedelväetist tarnitakse terminali Venemaal asuvatest tootjatehastest. Transiitkaup saabub Venemaalt mööda raudteed, seejärel kaup ladustatakse ning lähetatakse laevadega klientidele.

Terminal on projekteeritud ja ehitatud kõiki Eesti Vabariigi ja Euroopa ohutusnorme arvestades Hollandi oma ala spetsialistide juhtimisel.

Terminali BCT juhtkond on esitanud Ida Eesti Päästekeskusele vedelate keemiakaupade hädaolukorra lahendamise plaani, käitumisjuhised avarii korral ja vedelate keemiakaupade terminali ohutusaruande ja teabelehe.
Terminali suhtes on sõlmitud üldine majandustegevuse vastutuskindlustuse leping AS If Eesti kindlustusega.
Koostatud on hädaolukorra lahendamise plaan, toimuvad regulaarsed õppused terminali personalile, vahetatakse Eesti Raudteega infot reaalajas ammoniaagi ja vedelväetise vagunite liikumise kohta.
Vaatamata kõigile rakendatavatele ohutusabinõudele, mis peaksid välistama ammoniaagi sattumise väliskeskkonda, peame vajalikuks anda Teile juhiseid käitumiseks avariiolukorras.

Terminalis käideldakse veeldatud ammoniaaki. Ammoniaak on normaaltingimustel värvitu, spetsiifilise (nuuskpiirituse) lõhnaga söövitav gaas.

Häire korral käituge nii:
Kui olete õues: lahkuge ohustatud alalt risti tuule suunaga, vältides orge ja keldreid. Võimalusel minge siseruumidesse.
Kui olete siseruumides: sulgege aknad ja uksed ning lülitage välja ventilatsioon ja/või sulgege õhutusavad.
Häire korral käituge nii: kui tunnete lämbumistunnet või köha- jooge ohtralt vedelikku (teed, piima).
Juhul, kui tunnete valu silmades- loputage silmi veega.
Vajadusel pöörduge arsti poole. 

Järgige õnnetuse korral vastuvaidlematult kõiki päästekeskuse poolt antavaid juhiseid.