Major accident prevention policy

AS DBT eesmärgiks tööstusohutuse valdkonnas on suurõnnetuste ja teiste ohtlike ohuolukordade vältimine keemiaterminalis, mis võivad tekitada kahju inimestele või keskkonnale ning tekitada materiaalset kahju ettevõttele.
Püsitatud eesmärkide saavutamiseks AS DBT järgib alljärgnevaid printsiipe:
• Ettevõtte tegevuste prioriteediks on suurõnnetuste vältimine ja teiste ohtlike ohuolukordade vältimine ning ennetustöö;
• Kaasaegse- ja ohutu tehnoloogia kasutamine terminalis;
• Süsteemne lähenemine tööstusohutuse tagamiseks, kindlustamiseks;
• Operatiivne riskijuhtimine;
• Iga töötaja personaalne vastutus tööstusohutuse- ja tööohutuse ning keskkonnaohutuse nõuete järgimine ja täitmine, mis on ettevõttes omaks võetud;
• Ajaliste-, inim-, rahaliste- ja teiste oluliste ressursside olemasolu kindlustamine, selleks, et ennetada suurõnnetusi ja teisi ohtlikke ohuolukordi ning juhtumeid;
• Kaastöötajate- ja väliste huvipoolte teavitamise tõstmine ettevõtte tegevusega seonduvalt seoses tootmisohutusega ning huvipoolte teavitamine ennetustegevuse meetmetest ja valmisolekust kriisiolukordade likvideerimisel ettevõttes;
• Seaduste- ja õigusaktide järgimine tööstusohutuse valdkonnas;
• Ettevõtte juhtkonnapoolne tööstusohutuse küsimuste järgimine ja kindlustamine;
• Terminali tööstusohutuse süsteemi pidev täiustamine ja kindlustamine;
Suurõnnetuste vältimise poliitika realiseerimine tagamine on üheks oluliseimaks osaks AS DBT tegevuses.

Sillamäe terminal