Quality management

Kvaliteedi kõik asjaolud, nii klientidele teenuste pakkumisel, kui ka igapäevaste tööde puhul, said AS DBT tegutsemise ja arengu nurgakiviks ettevõtte asutamisest alates 1997. aastal. Juba 17. septembril 2001 sai meie ettevõte rahvusvahelistele standarditele vastava kvaliteedijuhtimise-süsteemi sertifikaadi EVS-EN ISO 9001-2001, mis oli kindel tõend lühikese aja jooksul saavutatud oluliste tulemuste kohta.

ETTEVÕTTE AS DBT POLIITIKA KVALITEEDI VALDKONNAS

Meie üldiste kõrgete strateegiliste eesmärkide saavutamine on olnud võimalik vaid kvaliteedivaldkonna poliitika pideva arendamise ja ellurakendamise tõttu.  Mainitud poliitika on töötatud välja, lähtudes AS DBT eesmärkidest ja arengustrateegiatest, mis arvestavad ka meie võimalusi, riske, tegutsemise keskkonda ning kolmandate huvipoolte, k.a. klientide soove ning vajadusi.

AS DBT juhtkond kohustub järgima ja pidevalt rakendama järgmisi kvaliteedi poliitika põhiprintsiipe:

  • klientide ja teiste huvipoolte rahulolu tõstmine läbi kõikide vajalike seadusandlike ning muude normatiivsete aktide nõuete täitmise, transiiditeenuste kompleksi pideva parendamise vastavalt klientidega kokkulepitud tingimustele ning kliendite ja teiste huvitatud isikute nõudmiste ja vajaduste rahuldamise;
  • tegevuste järjepidev ja süsteemne juhtimine ning kvaliteedijuhtimis-süsteemi mõjususe pidev parendamine, mis väljendub vajalike ressursside kindlustamises ja tulemuste mõõtmises, et oleks tagatud kehtestatud ja kokkulepitud nõuete täitmine, kehtivate õigusaktide järgimine ning võimaluste loomine tegevuste pidevaks parendamiseks ja ettevõtte edukuse kasvuks;
  • töötajate professionaalse taseme ja teadlikkuse tõstmine kvaliteedi valdkonnas ning nende rahulolu suurendamine, mis väljendub töötajate kvalifikatsiooni tõstmises, vastavate koolitusi korraldamises kõigi töötajate teavitamiseks ettevõtte kvaliteedipoliitikast ning -eesmärkidest, iga töötaja jaoks vastavate selgete eesmärkide püstitamises ja algatusvõime motiveerimises, ning püüdes oma tegevusi teha väga hästi, vältides varasemalt tehtud vigu;
  • vastavate tehnoloogiliste lahenduste rakendamine, mis väljendub transiiditeenuste hinna ja kvaliteedi suhte parendamises, samuti ettevõtte konkurentsivõime ja klientide rahulolu kasvus;
  • koostöö usaldusväärsete tarnijate ja alltöövõtjatega, mis väljendub kinnipidamises lepingutingimustest ja üldtunnustatud headest äritavadest ning vastastikku kasulikes koostöösuhetes.

Quality management