Health and safety at work in BCT

AS DBT ettevõte võtab endale täieliku vastutuse ohutuse kindlustamisel terminali töös ja inimeste tervise säilitamisel, arvesse võttes tegevusi tööohutuse ja tööstusohutuse valdkondades, kui ühte olulist koostisosa oma igapäeva tegevuses ja kohustuslikku tingimust selleks, et saavutada püstitatud strateegiliste eesmärkide täitmine.

AS DBT võttis töötervishoiu- ja tööohutuse süsteemi väljatöötamisel endale alljärgnevad kohustused:

  • Teha kõik jõupingutused selleks, et kindlustada ohutud töötingimused kõigile ettevõtte töötajatele, samas ennetada võimalikke ohtude tekkimist tööõnnetuste ja intsidentide võimalikul toimumisel, mis võiksid aset leida töökohtadel või toimuda töötajatega;
  • Kasutada kaasaegset ja ohutut tehnoloogiat;
  • Tõsta töötajate ja väliste osapoolte teadlikkust tööohutuse- ja töötervishoiu kõikides olulistes ohutust puudutavates küsimustes ning kaasata neid aktiivselt osalema realiseerima firma poliitikat;
  • Järgida seaduseid ja teisi õigusakte tööohutuse- ja töötervishoiu valdkonnas;
  • Pidevalt parendada oma tegevust tööohutuse-ja töötervishoiu süsteemi juhtimises.

AS DBT poliitika realiseerumiseks tagab ettevõte vajalike inimressursside ja teiste vajalike ressursside kättesaadavuse.

Meie ettevõtte nägemus arenguks – firma avatus ja usaldus, mille toimimine põhineb põhimõttel jätkusuutlikuks arenguks, rangelt järgides nõuetele vastavust töötervishoiu- ja tööohutuse valdkonnas, hoolivust oma tervisest ja personali pädevust, tagades seeläbi ohutu töökeskkond kõikidele töötajatele, alltöövõtjatele ja teistele isikutele ja terminali külastajatele.

Sillamäe terminal